غـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــده

اتــــاقی بــــرای قلبـــــهای شـــــکســـــته

» بی خیال :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» عاشقی ممنوع :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» تنها تر از دیروز :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» این وبلاگ برای اونایی هست که دلاشون شکسته و از این زمونه گله دارن :: ۱۳٩٩/۱٢/٢٩
» لحظه مرگ :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» درد دل :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» بازم تنهایی اومد :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» روزگار غریب :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» یکبار دیگه روز عشق رسید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» دوباره عاشقی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» بازم یه جدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» احساس تنهایی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» شب تولدش :: ۱۳٩۱/٩/٥
» روزهای عادی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» روزهای ابری :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» یه پائیز دیگه :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» 30 سااااااااااااال :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» تنهایی تنهایی :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» نمیفهمم :: ۱۳٩۱/۳/٧
» خدااااااااااااااا :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» 2 سال گذشت :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» تنهای تنها :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» روزگار غربت :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» تنهای تنها :: ۱۳٩۱/۱/٥
» زندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» بدروود :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» روزهای آخر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» باید رفت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» پایان عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» زندگی جدید :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» چقدر سخته :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» رویه دیگه سکه :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» دیگه نمیشه :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» روزگار تکراری :: ۱۳٩٠/۸/٢
» چقدر زود میگذره :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» روز خوب میاد ؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٧/۸
» پائیز :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» چرا ؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» عاقبت کار...... :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» اشتباه :: ۱۳٩٠/٦/٤
» بازهم یک سال گذشت :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» عشق کهنه :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» حس تازه :: ۱۳٩٠/٥/٦
» :-) :: ۱۳٩٠/٥/۳
» ای کاش بود :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» اینم یه بازیه؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» اشک :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» روزگار :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/٤/۸
» تابستون :: ۱۳٩٠/٤/۳
» گذر روزگار :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» یک رنگی :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» دل ساده :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» روزهای خاکستری :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» یک سال گذشت :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» چی بگم آخه ؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» بی تو تا کی ؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٢/٥
» غمکده :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» گذر عمر :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» تا کی ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/۱/۸
» تنهایی :: ۱۳٩٠/۱/٦
» روزگار غریبست :: ۱۳٩٠/۱/٢
» روزگار :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» چرا؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» شاید پایان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» خاطرات :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» چــــــــــــــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» نـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــرد :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» قــــــــــســـــــــمـــــــــــــــــت :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» مســــــــــــــــیر زنـــــــــــــــــــــدگـــــــــــــــــــی :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» زمستان زندگی :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» چند سال باید بگذره؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» خـــــــــــلــــــــــــــــــــی ســـــــــــــخـــــــــــــــــــته :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» بــــــــــازیه ســـــــــــــرنوشــــــــــــــــــت :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» بـــــزگـــــتـــــریــــــن آرزو :: ۱۳۸٩/٩/۸
» چــــــــــــــــــــــرا نمیشه؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٩/٦
» عشق ابدی :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» عــــــــشق آتــــــــــــــــــــــشین :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» یه روز خوب میاد :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» یــــــــــــــعنـــــــــــــی این قسمتم بوده ؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» خــــــــــــیال خــــــــــــــــــــــــــــام :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» تــــــــــــــــــنــــــــــــــــها شدم :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» فرامـــــــــــــــــــــــوش کـــــــــــــــــــــــردن :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» نفرین :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» اشک :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» عیبی نداره روزگار :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» اشک :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» خدایا آخه این چه رسمیه ؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» کابوس زندگی :: ۱۳۸٩/٦/٦
» روزگار تنهایی عجب غربت غریبی دارد :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» خدایا کمکم کن :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» روزگارم خیلی سرد و بی رنگ شده :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» چقدر ساده بودم :: ۱۳۸٩/٥/٦
» بخدا این حقم نبود بی معرفت............ :: ۱۳۸٩/٥/٤
» این وبلاگ برای اونایی هست که دلاشون شکسته و از این زمونه گله دارن :: ۱۳۸٩/٥/۳


Design By : Night Skin