اشک

چرا بعضی وقتها میشم همون آدم قبل

که با دیدنت قلبم به تپش میفتاد؟

انگار بعد از این همه مدت  عشقت پر رنگتر شده

چرا سهم من ازین عشق فقط شده اشــــــک؟

چرا این روزای قشنگ این عشق اینقدر کم بود؟؟؟

چرا باید دلم هر روز برات بارونی باشه؟؟؟

من بهت بدی کردم؟؟

انگار از صبح تا شب درگیر بودنم نمیتونه یادتو از دلم بیرون کنه

نمیدونم تا کی؟؟؟تا کجا؟؟؟ با خاطراتت هستم

/ 0 نظر / 21 بازدید