چرا ؟؟؟

دلم میخواد دیگه اینجا غمکده نباشه

ولی نمیشه

با اینکه به این نتیجه رسیدم که من و اون آینده ای نداشتیم و نداریم

ولی وقتی یادش میفتم

ویران میشم

انگار نمیشه از ذهنم این عشق رو بیرون کنم

با اینکه میدونم هیچ وقت خیچ وقت

عذابی که من کشیدم اون نکشیده

ولی بازم دلم براش بدجوری تنگ میشه

هنوزم دوسش دارم و عاشقشم

ای کاش عاقبت عشقمون جدایی نبود

ای کاش منم میفهمیدم طعم زندگی چیه

طعم زندگی رو چشیدم

ولی فقط تلخیشو

خداجون بازم ممنونم

/ 0 نظر / 12 بازدید